Strona główna

Technika Samochodowa

3-semestralne zaoczne studia podyplomowe
TECHNIKA SAMOCHODOWA

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, pragnących uzupełnić wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie budowy, eksploatacji i badań pojazdów.

Studia kierowane są do nauczycieli szkół średnich, pracowników autoryzowanych stacji obsługi samochodów, osób zatrudnionych w firmach ubezpieczeniowych i biurach rzeczoznawców. Ukończenie studiów umożliwia awans zawodowy oraz zmianę profilu wykształcenia.

Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć obowiązkowych oraz wykonanie i zaliczenie pracy końcowej. Program zajęć obejmuje łącznie 352 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele wg harmonogramu zjazdów na studiach zaocznych kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn.

Opłata za studia wynosi 3.600 zł

I semestr = 1.300 zł, II semestr = 1.300 zł, III semestr = 1.000 zł

Studia rozpoczną się w przypadku zebrania się grupy min. 15 osobowej.

Kandydaci powinni przesłać pocztą, faxem lub e-mailem wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz wnieść opłatę na konto bankowe:

Politechnika Opolska
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 OPOLE
Bank PKO S.A. I O/Opole
Nr 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
z dopiskiem "Technika Samochodowa"

Aktualny plan studiów spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 207 poz. 2110) z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
45-271 Opole ul. Mikołajczyka 5, pok. A12, czynny w godzinach od 8.00 do 15.00
mgr Hanna W. Fedczenko: tel./fax (77) 40 06 106, e-mail: w.fedczenko@po.opole.pl
dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz, prof. PO: tel./fax (77) 40 06 224, e-mail: a.augustynowicz@po.opole.pl

Program studiów - plik PDF do pobrania.


Plan studiów 

L.p.   Programowa liczba godzin na 1 zjazd Liczba grup Liczba grupo-godzin
w semestrze (8zjaz/sem)
Nazwa przedmiotu W ĆW L P S W ĆW L P S W ĆW L P S
SEMESTR I
1 Wybrane działy z budowy samochodów 2 - - - 2 1 - - - 1 16 0 0 0 16
2 Silniki samochodowe 2 - - - 1 1 - - - 1 16 0 0 0 8
3 Wybrane zagadnienia eksploatacji technicznej 2 - - - 1 1 - - - 1 16 0 0 0 8
4 Mechanika ruchu w warunkach granicznych 2 1 - - - 1 1 - - - 16 8 0 0 0
5 Badania w technice samochodowej 2 - 1 - - 1 - 1 - - 16 0 8 0 0
6 Podstawowe akty prawne 2 - - - 1 1 - - - 1 16 0 0 0 8
                        96 8 8 0 40
    Razem w semestrze I 152
SEMESTR II
7 Bezpieczeństwo ruchu samochodowego - - - - 2 - - - - 1 0 0 0 0 16
8 Sterowanie układów napędowych - - - - 2 - - - - 1 0 0 0 0 16
9 Materiały eksploatacyjne - - - - 2 - - - - 1 0 0 0 0 16
10 Uszkodzenia i technika napraw pojazdów 2 - - - 2 1 - - - 1 16 0 0 0 16
11 Wycena pojazdu i szkody komunikacyjne 2 - - - 2 1 - - - 1 16 0 0 0 16
12 Ekspertyzy techniczne 2 - - - 2 1 - - - 1 16 0 0 0 16
                        48 0 0 0 96
    Razem w semestrze II 144
SEMESTR III
13 Dydaktyka przedmiotowa 2 4 - - - 1 1 - - - 16 32 0 0 0
14 Seminarium końcowe - - - - 1 - - - - 1 0 0 0 0 8
                        16 32 0 0 8
    Razem w semestrze III 56
    RAZEM w semestrze I - III 160 40 8 0 144
352

Legenda: Wykład, ĆWiczenia, Laboratorium, Projekt, Seminarium.